26 cze, 2021

Jak zatrudnić lekarza z Ukrainy?

Na początku tego roku weszły w życie przepisy ułatwiające zatrudnienie lekarzy spoza Unii Europejskiej. W tym artykule podpowiadam, jak zatrudnić lekarza z Ukrainy.

Jak zatrudnić lekarza z Ukrainy?

Po pierwsze, obowiązuje zakaz zatrudniania lekarzy przez indywidualne praktyki zawodowe. W ramach praktyki lekarskiej musisz wykonywać zawód osobiście, zatem nie możesz zatrudnić do pomocy innego lekarza.

Jeżeli więc wykonujesz zawód w ramach praktyki lekarskiej i chcesz zatrudnić innego lekarza, musisz  tę praktykę w podmiot leczniczy.

Jako radca prawny pomagałem lekarzom w niejednym takim przekształceniu. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie dzielę się na innym moim blogu o przekształceniu w sp. z o. o. w artykule Jak przekształcić indywidualną praktykę lekarską w podmiot leczniczy?

Zachęcam Cię też do lektury artykułu Czy warto prowadzić podmiot leczniczy w formie spółki z o. o.?

Kto udziela zgody na zatrudnienie lekarza z Ukrainy?

W myśl nowych przepisów, nie każdy lekarz spoza UE może podjąć w Polsce zatrudnienie. Mówiąc o lekarzu spoza UE, mam na myśli lekarza, który uzyskał uprawnienia właśnie poza Unią.

Otóż taki lekarz może podjąć zatrudnienie dopiero po uzyskaniu zgody Ministra Zdrowia. Minister zgody udziela w formie decyzji administracyjnej. W razie odmowy obcokrajowcowi przysługuje zatem ścieżka odwoławcza.

Co istotne, zgoda jest udzielana jedynie na czas określony.

Jakie warunki musi spełniać lekarz z Ukrainy?

Lekarz z Ukrainy, chcący pracować w Polsce, musi spełniać następujące warunki:

 1. po pierwsze, musi złożyć oświadczenie, że ma wystarczającą znajomość języka polskiego;
 2. posiada zaświadczenie od podmiotu leczniczego zawierające między innymi okres planowanego zatrudnienia;
 3. oczywiście, ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
 5. wykazuje nienaganną postawę etyczną;
 6. ma co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia;
 7. posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli dyplom lub jego duplikat jest zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom, albo na dyplomie lub jego duplikacie umieszczono albo dołączono do dokumentu apostille, jeżeli dyplom został wydany przez uprawniony organ właściwy dla państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom;
 8. posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli dyplom lub jego duplikat jest zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom, albo na dyplomie lub jego duplikacie umieszczono albo dołączono do dokumentu apostille, jeżeli dyplom został wydany przez uprawniony organ właściwy dla państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom;
 9. wreszcie, odbył szkolenie specjalizacyjne odpowiadające w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadzór nad lekarzem z Ukrainy

Podmiot leczniczy zatrudniający lekarza spoza UE ma obowiązek zapewnienia nadzoru nad takim lekarzem. Nadzór sprawuje lekarz o specjalizacji II stopnia lub tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny. Kierownik podmiotu leczniczego wyznacza opiekuna sprawującego nadzór.

Ustawa nie precyzuje jednak, na czym ten nadzór ma polegać. Nadto ustawa nie określa zasad odpowiedzialności opiekuna za nienależyte wykonywanie nadzoru. Nie oznacza to, że opiekun jest zwolniony z tej odpowiedzialności.

Minimalne wynagrodzenie lekarza

Od lipca 2021 r. wchodzą w życie nowe zasady wynagradzania lekarzy. Sprawdź, ile wyniesienie minimalne wynagrodzenie lekarza w 2021 r.?

Jeżeli chciałbyś porozmawiać ze mną na ten lub inny temat, zapraszam do kontaktu:

 • tel. 602-490-321,
 • marcin.bartynski@gmail.com.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *